دیوارسبز محیط بیرون

ما به دیوارسبزهایی که در آن از گیاهان فضای باز استفاده شده، اصطلاحا دیوارسبز بیرونی می گوییم. گیاهان فضای باز نسبت به تغییرات دمایی اقلیم خود حساسیت کمتری دارند. عموما به نور بیشتر نیاز داشته. همچنین تمامی آنها به جریان خوب هوا نیاز دارند.

نمونه هایی از دیوارسبز محیط بیرونی سایه دوست

نمونه هایی از دیوارسبز محیط بیرونی آفتاب دوست

برگه طراحی دیوار سبز تیاب را از اینجا دانلود کنید