ایده های دیوار سبز

و کاربردی تر از همیشه

nd,hvsfc-jdhf

مخفی کنید

تاسیسات را پشت دیواری پوشیده از گیاهان طبیعی مخفی کنید. اما این یک دیوارسبز نیست، یک درب سبز هست. با همان کاربری دیوار سبز، بدون انتقال رطوبت و سیستم آبیاری کامل.

پنج کاربری مهم بام ها در شهرهای بزرگ آمریکا

بام‌ها در شهرهای بزرگ آمریکا به عنوان فضاهای متنوعی برای استفاده از آنها استفاده می‌شود. برخی از کاربردهای معمول بام‌ها در شهرهای بزرگ آمریکا عبارتند از:

اول رستوران‌ها و کافه‌ها: بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌ها در شهرهای بزرگ آمریکا بام‌های خود را به فضای باز تبدیل کرده‌اند تا …