ابعاد دیواسبز تیاب

ابعاد دیوار سبز تیاب

ابعاد دیوارسبز تیاب ازقرارگیری المان های دو و سه قلو (گلدون دیواری تیاب) در کنار یکدیگر شکل میگیرد المان های دیوارسبز تیاب بصورت واحد شانزده سانتیمتر ارتفاع، هجده سانتیمتر پیش آمدگی، و به ترتیب برای گلدان های دو و سه قلو، سی و دو و چهل و هشت سانتیمتر عرض دارند.  اما این ابعاد برای […]

ابعاد دیوار سبز تیاب بیشتر بخوانید »