پنج کاربری مهم بام ها در شهرهای بزرگ آمریکا

پنج کاربری مهم بام ها در شهرهای بزرگ آمریکا  بام‌ها به عنوان فضاهایی نیمه خصوصی کاربری های متنوعی دارند. هرچه ساختمان در شهرهایی بزرگتر و منطقه ای گرانتر باشد، این فضا ارزش بیشتری پیدا می کند. و البته می توان با کاربردی تر کردن این فضا به ارزش ملک افزود. روف ها چه کاربری هایی […]

پنج کاربری مهم بام ها در شهرهای بزرگ آمریکا بیشتر بخوانید »